ការព្យាបាលដោយប្រើប្រព័ន្ធប្រសាទសាស្រ្តនិងការនិយាយស្តីនៅទីក្រុង Bologna

អត្ថបទចុងក្រោយ

ចាប់ផ្តើមវាយហើយចុច Enter ដើម្បីស្វែងរក