ភាពជោគជ័យខាងការសិក្សាការថប់បារម្ភការលើកទឹកចិត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់៖ តើអ្វីដែលសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើបានល្អនៅសាលា?

ជំនាញរបស់សាលាអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់លទ្ធភាពស្វែងរកការងារធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់មនុស្សម្នាក់និងទទួលបានការអប់រំកម្រិតខ្ពស់ [... ]