គន្លឹះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ "កាយសម្ព័ន្ធ" នៃចិត្តផ្នែកទី ២៖ ពន្លឺ

បន្តការពិនិត្យឡើងវិញនៃធនធានសម្រាប់ការស្តារនីតិសម្បទានៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលមុខងារប្រតិបត្តិមានកម្មវិធីមានប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលអាចត្រូវបានតំឡើងនៅលើ [... ]

គន្លឹះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ "កាយសម្ព័ន្ធ" នៃចិត្ត: Cognitivefun

ស្វែងរកគេហទំព័រមានធនធានជាច្រើន (ឥតគិតថ្លៃនិងមិនមាន) ដែលអាចត្រូវបានប្រើក្នុងវិស័យស្តារនីតិសម្បទាសរសៃប្រសាទនិងការបណ្តុះបណ្តាលមុខងារប្រតិបត្តិ។ មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ទាំង​នេះ [...]