តេស្តឌីលីស្យា (ឥតគិតថ្លៃនិងបង់ប្រាក់) បែងចែកតាមអាយុ

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានឃើញការបោះពុម្ពផ្សាយតេស្តថ្មីៗដើម្បីវាយតម្លៃការអានជាពិសេសចំពោះក្មេងជំទង់និងមនុស្សធំ។ នេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អជាពិសេសប្រសិនបើ [... ]