ការព្យាបាលការនិយាយការឆ្លងមេរោគនិងការស្តារនីតិសម្បទាតាមទូរស័ព្ទ៖ ឯកសារមានប្រយោជន៍

នៅលើទំព័រនេះយើងប្រមូលឯកសារទាក់ទងនឹងកូរ៉ូណាវ៉ាវីដោយយោងជាពិសេសទៅលើផ្នែកនៃការព្យាបាលការនិយាយ។ សកម្មភាពគ្លីនិកអិល។ អាយ។ អាយ។ និងអ្នកព្យាបាលការនិយាយស៊ីឌី - ការណែនាំនិង [... ]